Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11731
Title: Безперервна професійна підготовка студентів кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету в умовах кредитно-модульної трансферо-накопичувальної системи
Other Titles: Continuous psychology-pedagogical professional training of students of department of internal medicine № 2 of clinical immunology and allergology of kharkov national medical university in the conditions of credit-module transferno-accomulate system (KMTAS).
Authors: Шушляпін, Олег Іванович
Шумова, Наталія Василівна
Добровольська, Інна Миколаївна
Борзова, Олена Юріївна
Кожин, Михайло Іванович
Золотайкіна, Вікторія Ігорівна
Keywords: вища медична освіта
кредитно-модульна система
higher medical education
credit-module system
Issue Date: 21-May-2015
Citation: Безперервна професійна підготовка студентів кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету в умовах кредитно-модульної трансферо-накопичувальної системи / О. І. Шумова, І. М. Добровольська, О. Ю. Борзова, М. І. Кожин, В. І. Золотайкіна // Реалізація закону України "Про вищу освіту" у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дістанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв'язку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора чл.-корр. НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука, Тернопіль 21−22 травня 2015 р. / Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. - С. 406-408.
Abstract: Резюме. Засадами для впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вишах є важливим чинником стимулювання ефективної та якісної в смисловому і практичному відношенні роботи викладача і студента з урахуванням часу безпосереднього їх спілкування в процесі навчання. Розробка модулів проводиться на основі глибокої аналітичної роботи над смисловим і змістовним наповненням дисципліни і структуризацією їх як системи, а не механічного перенесення розділів програми до відповідних модулів. Використання Європейської кредитної трансферної системи дозволяє гарантувати прозорість, наводити «мости» між різними навчальними установами і розширити можливість вибору для студентів. Це вимагає досліджень, що стосуються розробки оптимальних угод при співпраці між вищими навчальними закладами Європейського простору освіти. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вузах є важливим чинником стимулювання ефективної роботи викладача і студента з урахуванням часу безпосереднього їх спілкування в процесі навчання, але розробка модулів вимагає від викладача глибокої аналітичної роботи над смисловим і змістовним наповненням дисципліни і структуризацією їх як системи, а не механічного перенесення розділів програми до відповідних модулів. The grounds of new approaches are in-process presented in studies within the framework of the credit-module system and at continuous medical education. Introduction of the credit-module system of organization of educational process in the institutes of higher is the important factor of stimulation of effective and high-quality in a semantic and practical relation work of teacher and student taking into account time of their direct intercourse in the process of studies. Development of the modules is conducted on the basis of deep analytical prosecution of the semantic and rich in content filling of discipline and legalization structure them as a system, but not mechanical transference of program sections to the proper modules. The use of the European credit transfer system allows to guarantee transparency, point «bridges» between different educational establishments and extend possibility of choice for students. It requires researches which touch development of optimum agreements at a collaboration between higher educational establishments of European space of education. Introduction of the credit-module system of organization of educational process in the institutes of higher is the important factor of stimulation of effective work of teacher and student taking into account time of their direct intercourse in the process of studies, but development of the modules requires from a teacher the deep analytical prosecution of the semantic and rich in content filling of discipline and fomation structure them as a system, but not mechanical transference of program sections to the proper modules.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11731
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Шушляпин Золотайкина.doc78 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.