Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13447
Title: Амбулаторний нагляд за дітьми з різними соматичними станами
Authors: Гончарь, Маргарита Олександрівна
Сенаторова, Ганна Сергіївна
Уриваєва, Марина Кузьмівна
Омельченко, Олена Володимирівна
Логвінова, Ольга Леонідівна
Черненко, Лариса Миколаївна
Дриль, Інна Сергіївна
Цюра, Оксана Миколаївна
Keywords: амбулаторний нагляд
діти
Issue Date: 2016
Citation: Амбулаторний нагляд за дітьми з різними соматичними станами : учбовий посібник для студентів вищих навчальних закладів 4 рівня акредитації і лікарів-інтернів / М. О.Гончарь, А. С. Сенаторова, М. К. Уриваєва, О. В. Омельченко, О. Л. Логвінова, Л. М. Черненко, І. С. Дріль, О. М. Цюра. – Харків : ХНМУ, 2016. – 108 с.
Abstract: У посібнику викладено сучасні положення щодо амбулаторного нагляду за дітьми з різними соматичними станами. Представлені сучасні погляди на реабілітацію дітей з найбільш поширеними соматичними захворюваннями у вигляді таблиць. Використано сучасні накази діагностики та лікування захворювань у дітей.
Description: Відомий постулат «хворобу легше попередити, ніж вилікувати» стосується, насамперед, питань реабілітаційної педіатрії, яка включає систему державних, соціально-економіч¬них, медичних, педагогічних, психологічних та інших захо¬дів, що спрямовані на корекцію патологічних змін або компенсацію вроджених чи набутих дефектів, а також на повернення дитини до спосо¬бу життя, який властивий для її віку. Медична реабілітація складається з медичного, соціального і професійного аспектів. Зокрема, медичний аспект у першу чергу стосується амбулаторного етапу спостереження за дітьми, як здоровими; для запобігання ускладнень гострих захворювань та розвитку хронічних, так і хворими, які потребують надання всього комплексу медикаментоз¬ного, санаторно-курортного лікування, використання лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичних методів та інших. Метою лікування будь-якої дитини є не тільки збереження її жит¬тя, морфологічне відновлення органа чи системи, але й за¬безпечення здатності нормального існування у звичайних умовах. Завдання реабілітації в педіатрії полягає у розвитку фізичних і психічних функцій організму до оптимального рі¬вня. Організаційно-методичну основу цього процесу складає розгорнута реабілітаційна програма (план реабілітації), що дозволяє всебічно і послідовно забезпечити всі принципи відновлення здоров'я і досягти найбільшого ефекту у мак¬симально короткий термін. Саме дитяча поліклініка повинна бути тим закладом, в якому складаються розгорнуті програми реабілітації дітей з різними соматичними станами. Дитяча поліклініка – лікувальній заклад, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню віком до 18 років, проводить диспансерне спостереження хворих, розробляє профілактичні заходи щодо попередження виникнення та поширення захворювань. Більшість дітей, які звертаються за допомогою у лікувально-профілактичні заклади, мають нетяжкий перебіг захворювань і не потребують стаціонарної допомоги. Розвиток стаціонаро замінюючих форм надання медичної допомоги дозволяє раціонально використовувати матеріальні ресурси держави. Тож, знання особливостей проведення амбулаторного спостереження за дітьми з соматичною патологією є необхідним в підготовці лікарів, які надають допомогу дитячому населенню. Проблема реабілітації хворих дітей вирішена далеко не повністю, особливо в плані організації. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. Подальше удосконалення форм і методів відновного лікування буде сприяти зміцненню здоров'я підростаючого покоління. В аспекті амбулаторного нагляду за дітьми з різними соматичними станами розроблена регламентація відвідування і профілактичних оглядів, але рівень тривалісті спостережень за хворими, критерії зняття з диспансерного спостереження, підходи до звільнення від щеплень у дітей залежать від наукового і клінічного рівня знань данної нозологічної форми на сучасному етапі. В даному посібнику сконцентровані і представлені у вигляді таблиць дані щодо спостереження і об'єму реабілітації дітей з патологією, яка зустрічається найчастіше. Дана схема не повинна регламен¬тувати творчий підхід клініциста до оздоровлення дитини. Програма з реабілітації хворого у кожному конкретному випадку повинна бути індивідуальною. Проте, представлені дані допоможуть лікарю краще зорієнтуватися у тій інфор¬мації, яку він має про хворого і призначити індивідуальну оптимальну відновну терапію. Провідні фахівці (О.Ф. Тарасов, М.И. Фонарев, 1980) в реабілі¬тації хворої дитини розрізняють 3 етапи: клінічний, санатор¬ний і адаптаційний. На клінічному етапі забезпечується не тільки всестороннє клінічне видужання, але і відновлення функцій уражених систем, підготовка всього організму до наступного етапу реабілітації. На цьому етапі активне лікування поєднується з фізіотерапевтичними процедурами, лікувальною гімнастикою, правильним руховим режимом та ін. Перший етап відновлення здоров'я закінчується при оду¬жанні дитини від основного захворювання і при відновленні основних функцій ураженого органа чи системи. Санаторний етап реабілітації має вирішальне значення в повній ліквідації патологічних змін, властивих для періоду залишкових явищ. Особлива увага надається відновленню і розширенню фізичної і психічної діяльності дитини відповідно до вікових та індивідуальних особливостей. На адаптаційному етапі реа¬білітації досягається повне відновлення здоров'я, яке забезпечує повернення дитини до звичайних для неї умов життя, навчання, занять фізкультурою і спортом. При виявленні незворотних морфофункціональних змін в дитячому організ¬мі на третьому етапі спостерігається постійна компенсація порушених функцій і повна адаптація до звичайних чи но¬вих умов. Цей етап зазвичай проходить в сім'ї, дитячому дошкільному закладі чи школі під спостережен¬ням лікаря-педіатра. Періодично дитина може відвідувати реабілітаційний центр при поліклініці.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13447
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методи. пособие АМБУЛАТ.НАБЛЮДЕНИЕ.pdf771,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.