Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14440
Title: Коморбідні стани в педіатрії: розвиток підгострого тиреоїдиту в дитини з гострим пієлонефритом
Other Titles: Коморбидные состояния в педиатрии: развитие подострого тиреоидита у ребенка с острым пиелонефритом
Сomorbid conditions in pediatrics: the development of subacute thyroiditis in a child with acute pyelonephritis
Authors: Гончарь, Маргарита Олександрівна
Дриль, Інна Сергіївна
Муратов, Георгій Рафікович
Колибаєва, Тетяна Федорівна
Лутай, Тетяна Володимирівна
Keywords: захворювання дитячого віку
пієлонефрит
підгострий тиреоїдит
діагностика
Issue Date: 2016
Citation: Коморбідні стани в педіатрії: розвиток підгострого тиреоїдиту в дитини з гострим пієлонефритом / М. О. Гончарь, І. С. Дриль, Г. Р. Муратов, Т. Ф. Колибаєва, Т. В. Лутай // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 2. – С. 41–45.
Abstract: Сучасні тенденції розвитку захворюваності в дитячому віці свідчать про збільшення кількості дітей, які мають кілька поєднаних між собою патологічних станів. Госпіталізація до багатопрофільних стаціонарів дає змогу не тільки надати медичну допомогу на високому рівні, але й своєчасно отримати консультацію інших фахівців. Наведено результати власного спостереження за дівчинкою 10 років, що була госпіталізована з приводу гострого активного пієлонефриту. За час обстеження відбувався динамічний процес перегляду і формулювання повного клінічного діагнозу, з залученням всіх необхідних для цього фахівців. Наведений випадок є демонстрацією можливої реалізації патології щитоподібної залози у дитини з обтяженою спадковістю та несприятливим анамнезом, що відбулася на тлі активного запального процесу в нирках та потребувала додаткового обстеження, своєчасного призначення відповідної гормонозамісної терапії. До головних ланок патогенезу належала персистуюча ВЄБ інфекція що спровокувала запалення в нирках та щитоподібній залозі. Завдяки своєчасній діагностиці, у дівчинки були мінімізовані негативні наслідки, пов’язані з поєднаною патологією. Важливо посилити настороженість педіатрів та сімейних лікарів щодо своєчасного виявлення коморбідних станів у дітей та проведення широкого клініко-інстументального обстеження.
Description: Modern tendencies of development of morbidity in children's age demonstrate an increase the number of children who have several connected with each other pathological conditions. Hospitalization to multi-profile hospitals allows not only to provide medical care at the high level, but also to address to other specialists timely. In the paper the results are presented of the own observation of a girl of 10 years old, who was hospitalized concerning acute active pyelonephritis. During the examination there was a dynamic process of review and formulation of a complete clinical diagnosis involved with all required specialists. The given case is demonstration of possible implementation of pathology of a thyroid gland at the child with the burdened heredity and the unfavourable anamnesis, occurred against active inflammatory process in kidneys and needed additional examination, timely appointment of appropriate Hormonal replacement therapy. To the main pathogenesis belonged persistent EBV the infection caused an inflammation in kidneys and a thyroid gland. Thanks to timely diagnosis the girl minimized negative effects connected with the combined pathology. It is important to strengthen the vigilance of pediatricians and family doctors on early detection of comorbid conditions in children and carrying out wide clinical and instrumental examination.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14440
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.