Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2201
Title: Метаболічні та гемодинамічні аспекти кардіоваскулярного ризику у підлітків з надлишковою вагою та ожирінням
Authors: Сенаторова, Ганна Сергіївна
Чайченко, Тетяна Валеріївна
Keywords: надлишкова маса тіла
підлітки
Issue Date: 2012
Citation: Сенаторова Г. С. Метаболічні та гемодинамічні аспекти кардіоваскулярного ризику у підлітків з надлишковою вагою та ожирінням / Г. С. Сенаторова, Т. В. Чайченко // Перинатологія та педіатрія. – 2012. – № 2. – С. 101–106.
Abstract: В статті наведено результати аналізу співвідносин між кардіоваскулярними та метаболічними показниками за результатами допплерехокардіоскопії, профілів артеріального тиску протягом доби, стану судин каротидного басейну та вимірювання стандартних параметрів ліпідно-вуглеводного обміну з додатковою оцінкою рівнів лептину, адіпонектину, фактору некрозу пухлин - α і сечової кислоти у 141 підлітка у віці від 10 до 17 років з надлишковою вагою та ожирінням, розподілених на групи згідно стандартних відхилень значень індексу маси тіла. Встановлено, що ремоделювання міокарду у підлітків з надлишком маси носить стадійний характер від ексцентричного ремоделювання до ексцентричної гіпертрофії міокарду. При чому ремоделювання серця і судин при ожирінні в дитячому віці є наслідком порушення функції надлишкової абдомінальної жирової тканини, а саме інсулінорезистентності, хронічного субклінічного запалення та підвищеного артеріального тиску. Причому ймовірний енергодефіцит внаслідок інсулінорезистентності сприяє скороченню тривалості діастолічної релаксації міокарду, а дісліпідемія, що приєднується при прогресуванні ожиріння, асоціюється із погіршенням систолічної функції.
В статье приведены результаты анализа соотношений между кардиоваскулярными и метаболическими показателями по результатам допплерэхокардиоскопии, суточных профилей артериального давления, состояния сосудов каротидного бассейна и измерения стандартных параметров липидно-углеводного обмена с дополнительной оценкой уровней лептина, адипонектина, фактора некроза опухолей-α и мочевой кислоты у 141 подростка в возрасте от 10 до 17 лет с избыточной массой и ожирением, распределенных на группы согласно стандартных отклонений значений индекса массы тела. Установлено, что ремоделирование миокарда у подростков с избытком массы носит стадийный характер от эксцентричного ремоделирования в эксцентрической гипертрофии миокарда. Причем ремоделирование сердца и сосудов при ожирении в детском возрасте является следствием нарушения функции избыточной абдоминальной жировой ткани, а именно инсулинорезистентности, хронического субклинического воспаления и повышенного артериального давления. Причем вероятный энергодефицит результате инсулинорезистентности способствует сокращению продолжительности диастолической релаксации миокарда, а дислипидемия, присоединяющаяся при прогрессировании ожирения, ассоциируется с ухудшением систолической функции.
The results of analysis of the relationships between the cardiovascular and metabolic rates based on the Tissue Doppler, diurnal blood pressure profiles, carotid intima-media thickness, standard lipids and carbohydrates markers with an additional assessment leptin, adiponectin, tumor necrosis factor-α and uric acid levels in 141 overweight and obese adolescents aged 10 to 17 years, which were divided into groups according to the BMI standard deviation. It was established that myocardial remodeling in excess weight adolescents is the step-wise from the eccentric remodeling to eccentric hypertrophy. Heart and vascular remodeling in pediatric obesity are a consequence of excess abdominal adipose tissue dysfunction as insulin resistance, chronic subclinical inflammation and hypertension. Moreover, the likely energy deficiency due to insulin resistance leads to the diastolic time reducing. At the same time dyslipidemia in severely obese is associated with deterioration of systolic myocardial function.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2201
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.