Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2290
Title: Толерантность до фізичного навантаження у підлітків з різним ступенем надлишку маси
Authors: Сенаторова, Ганна Сергіївна
Чайченко, Тетяна Валеріївна
Мацієвська, Наталія Константинівна
Бужинська, Надія Романівна
Keywords: фізичне навантаження
ожиріння
підлітки
физическая нагрузка
ожирение
подростки
physical activity
obesity
adolescents
Issue Date: 2012
Citation: Толерантность до фізичного навантаження у підлітків з різним ступенем надлишку маси / Г. С. Сенаторова, Т. В. Чайченко, Н. К. Мацієвська, Н. Р. Бужинська // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 3. – С. 89–91.
Abstract: Визначали реакцію серцевосудинної системи 44 дітей з різним ступенем надлишку маси тіла шляхом велоергометричного обстеження за схемою переривчатого ступінчасто-зростаючого навантаження. Встановлено, що у більшості обстежених дітей реакція на дозоване фізичне навантаження була зниженою у порівнянні з дітьми з нормальною масою тіла, переважно завдяки гіпертонічному варіанту реакції гемодинаміки зі зниженням хронотропного та підвищенням інотропного резервів серця при прогресивному (при зростанні індексу маси тіла) зниженні споживання кисню із порушенням реполяризації на ЕКГ і подовженням відновлювального періоду. Визначено, що у пацієнтів з надлишком маси інсулінорезистентність та діастолічна дисфункція міокарду лівого шлуночка із відносним скороченням тривалості діастоли у спокої є несприятливими у відношенні формування неадекватних реакцій на фізичне навантаження. Ключові слова: фізичне навантаження, ожиріння, підлітки
Изучали реакцию сердечно-сосудистой системы 44 подростков с различной степенью избытка массы тела путем проведения велоэргометрического исследования по схеме прерывистой ступенчато-возрастающей нагрузки. Установлено, что у большинства обследованных реакция на дозированную физическую нагрузку была сниженной в сравнении со здоровыми з нормальной массой тела, преимущественно за счет гипертонического варианта реакции гемодинамики со снижением хронотропного и повышением инотропного резервов сердця при прогрессивном (по мере возрастания индекса массы тела) снижении потребления кислорода с нарушениями реполяризации на ЭКГ и удлинением восстановительного периода. Выявлено, что у пациентов с избытком массы инсулинорезистентность и диастолическая дисфункция миокарда левого желудочка с относительным укорочением длительности диастолы в покое являются неблагоприятными в отношении формирования неадекватных реакций на физическую нагрузку.
The cardiovascular system reaction of 44 adolescents with varying degree of excess body weight was analyzed through the study of bicycle intermittent stepwise exercise. It was established, that reaction to step-wise load mainly reduced in comparison with healthy lean due to a hypertensive haemodynamic response with reduced chronotropic and inotropic reserves, progressive (with increasing body mass index) oxygen consumption decreasing, impaired repolarization on the ECG and the lengthening of the recovery period. Insulin resistance, diastolic left ventricular dysfunction with relative shortening of the diastole are unfavorable for inadequate responses to exercise in overweight and obese adolescents
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2290
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.