Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24874
Title: Оцінка ефективності фізичної реабілітації хворих із діабетичною периферичною полінейропатією
Authors: Шупер, С.В.
Шупер, В.О.
Будник, Л.М.
Докаль, І.Я.
Гусак, В.В.
Рикова, Ю.О.
Keywords: цукровий діабет
діабетична периферична полінейропатія
фізична терапія
Issue Date: Jan-2019
Publisher: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Citation: Оцінка ефективності фізичної реабілітації хворих із діабетичною периферичною полінейропатією / С. В. Шупер, В. О. Шупер, Л. М. Будник, І. Я. Докаль, В. В. Гусак, Ю. О. Рикова // Вісник Прикарпатського університету. Серія Фізична культура. – Івано-Франківськ : ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2019. – Вип. 31. – С. 165–173.
Abstract: Дослідити динаміку змін клініко-лабораторних показників у хворих на цукровий діабет із діабетичною полінейропатією під впливом комплексної фізичної терапії. Методи. Під спостереженням знаходилися 30 хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений діабетичною периферичною нейропатією, із підвищеним індексом ваги тіла (31,3±2,6). Всім пацієнтам у динаміці проводилося комплексне клініко-лабораторне дослідження із реєстрацію морфо-функціональних показників (ваги і довжини тіла, артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, тривалості затримки дихання на вдиху і видиху, життєвої ємності легенів, сили м’язів кисті і передпліччя, визначення життєвого та силового індексу. Діагностику діабетично-периферичної нейропатії проводили за допомогою загальноприй нятих шкал: Нейропатичного Симптоматичного Рахунку, Модифікованого Нейропатичного Дисфункціонального Рахунку. Хворі були розподілені на дві групи в залежності від проходження курсу призначеної фізичної терапії. Курс фізичної терапії тривав 3 місяці, складався із 45-ти занять через день та самостійного виконання релаксаційних вправ і щоденної дозованої ходьби 1–1,5 км протягом 30 хвилин у повільному темпі. В усіх обстежуваних пацієнтів діагностовано виражену діабетично периферичну нейропатію із наявним больовим синдромом, сенсорними та моторними порушеннями. Виразність клінічних проявів була вищою у хворих із більшою тривалістю цукрового діабету та гіршою компенсацією порушень вуглеводного обміну. При оцінці динаміки показників стану серцево-судинної системи до та після проведеного курсу фізичної терапії встановлено вірогідне зниження у хворих основної групи ЧСС на 11,22%, систолічного та діастолічного АТ на 8,39% та 10,21% відповідно, а також частоти дихання на 15,72%. Водночас зросли показники проби Штанге на 31,67%, а проби Генчі на 22,86%. При оцінці впливу фізичної терапії на показники індексу ваги тіла, фізичної працездатності виявили суттєві позитивні зміни у вигляді зниження індексу ваги тіла на 5,12%, збільшення життєвого індексу на 8,10%, та силового індексу на 11,58% на фоні відсутності достовірних змін досліджуваних параметрів у хворих контрольної групи. За допомогою використаних вище зазначених шкал виявлено вірогідне зниження інтенсивності проявів ураження периферичної нервової системи внаслідок застосування засобів фізичної терапії у хворих основної групи. Висновок. Отже, базова медикаментозна терапія гіпоглікемічними препаратами із додатковим призначенням комплексної фізичної терапії за своєю ефективністю має суттєві переваги у досягненні компенсації цукрового діабету, покращенні функціонального стану кардіореспіраторної системи, загального фізичного стану, а також перебігу та прогресування діабетичної периферичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет у порівнянні із виключно медикаментозною терапією
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24874
ISSN: 2078–3396
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk-fizkult-2019-31-страницы-1-2,165-179.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.